Tang Zhenchang, ed. Jindai Shanghai fanhualu. (Hong Kong: Shangwu yinshuguan, 1993), p. 224.

Back