Jiang Jieshi yu guomin zhengfu. (Hong Kong: The Commercial Press Ltd, 1994), p.123.

Back