Zhou Xun. Zhongguo lidai funu zhuangshi. (Hong Kong: Joint Publishing Co. Ltd., 1988). Left: pl. 441; right:  pl. 440.

กก

Back