Zhang Zeduan (Song), Qingming shanghe tu, in Fu Xinian, ed. Zhongguo meishu quanji, Liang Song huihua, shang (Series Vol. 3). pl. 51. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Back