Mingqing renwuxiaoxiang huaxuan (Nanjing: Nanjing Bowuguan, 1979), pl.51.

Back