Deng Xiaoping (Beijing: Zhongyangwenxian chubanshe, 1988), p. 125

Back