Yongle gong bihua (Beijing: Waiwen chubanshe, 1997), p. 84.

Back