Lu Yinghui, Xinbian Shanghai daguan (Shanghai: Shanghai shehui kexueyuan chuban she, 1993), no page number.

Back