Nongmuyu ye bu waishi si and Zhongguo nongxue hui, ed., Zhongguo nongye, (Beijing: Nongye chuban she, 1983), p.193.

Back