Zhongguo dili congshu bianji weiyuanhui, Zhongguo zonghe dituji (Beijing: Zhongguo ditu chubanshe, 1990), p.47.
Back