Zhongyang qixiang ju, ed., Zhonghua renmin gongheguo qihou tuji, (Beijing: Ditu chubanshe, 1979), p.69.

Back