Zhongguo meishu quanji bianji weiyuanhui, Zhongguo meishu quanji, jianzhu yishubian (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1987), p.163.

Back