Zhongguo shaoshu minzu diqu huaji congkan zongbianji weiyuanhui, ed., Zhongguo shaoshu minzu diqu huaji congkan, sichuan (Beijing: Minzu chubanshe, 1986), p.63.

Back