Tao Yuanqing’s design for Lu Xun’s translation of Symbol of Depression (1924), from Lu Xun yu shu ji zhuang zheng (Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1981), p. 37.  

Back