Meishu xuanchuanyuan shouce (Tianjin: Tianjin enmin meishu chuban she, 1976), p. 54.

Back