Zhongguo renmin jiefangjun disanjie meishu zuopin zhanlanhui banhua xuanji (Shanghai: Renmin meishu chubanshe, 1965), plate 1.

Back