Wang Bomin, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 20: Ban hua (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1988), pl. 75, pg. 80.

Woodblock illustration of Cai Bi, "Lovers' conversation". Ming dynasty, Tianbao reign period.

Back