Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 8: Mingdai huihua, xia (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 170, p. 191.

 

Back