Li Xuedong, ed., Zhongguo meishu quanji, Gongyi meishu bian 5  (Beijing: Wenwu chubanshe, 1986), pl. 201, p. 172. Collection of the Hebei Cultural Artifacts Institute.

Boshan censer of gold-inlaid bronze from the tomb of Liu Sheng (died 113 BC), Mancheng, Hebei. (Western Han).

Back