Liu Dunzeng, Suzhou gudian yuanlin (Nanjing: Zhongguo jianshe gongye chubanshe, 1979), pl. 6-106, p. 302.

Back