Liu Dunzhen, ed., Suzhou gudian yuanlin (Nanjing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1979), p. .

Cracked ice tiling,Garden of the Master of Nets, Suzhou.

Back