Liu Dunzhen, Suzhou gudian yuanlin (Nanjing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1979), p.

Plum blossom tiling pattern.

Back