Liu Dunzhen, Suzhou gudian yuanlin (Nanjing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1979), plate 5-163.

View from the Looking at Pines and Studying Paintings Gallery.

Back