Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 4: Liang Song huihua, xia (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 54, p. 79. Collection of the National Palace Museum,Taipei.

 

Back