Wang Bomin, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 20: Banhua (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1988), pl. 184, p. 191.

Illustration of verses from the Summer Palace (Yuanming yuan); Qing dynasty, Qianlong reign period.

Back