Wang Bomin, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 20: Banhua (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1988), pl. 93, p. 98.

 

Back