Sung, Yingxing (b. 1587) Tian gong kai wu (Beijing: Zhonghua shuzhu, Xinhua shudian zongjing xiao, 1959), vol. 2, leaf 1.

Back