Fu Xihua, ed.Zhongguo gudian wenxue banhua xuanji. (Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1981), vol. 1, p. 131.

Woodblock print from the Ming novel Shuang bei ji.

 

Back