Fu Xihua, ed. Zhongguo gudian wenxue banhua xuanji. (Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1981), vol. 1, p. 212.

 

Back