Fu Xihua, ed. Zhongguo gudian wenxue banhua xuanji. (Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1981), vol. 1, p. 207.

Woodblock print from the Ming novel Hong Fu ji.

 

Back