Pan Guxi, ed., Zhongguo meishu quanji - Jianzhu yishu 3: Yuanlin jianzhu (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1988), pl. 111.

 

Back