Qiao Yun, ed., Zhongguo yuanlin yishu (Hong Kong: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1982), pl. 90, p. 111.

Terracing, balustrade, grass and rocks in the Garden of the Master of Nets, Suzhou.

Back