Qiao Yun, ed., Zhongguo yuanlin yishu (Hong Kong: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1982), plate 89, p. 111.

 

Back