Adapted From: Liu Dunzhun, ed. Zhongguo gudai jianzhu shi. (Beijing: Zhongguo gongyue chubanshe, 1984), p. 12.

Back