Liu Yanting, Yang Gusheng, eds. Minzhu jianzhu, Zhongguo meishu quanji, Jianzhu yishu pian, vol. 5. (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1988), 137, plate 126.

Doorway with wooden bird carving, Yunnan province, Dali, Bai minority home.

 

Back