Liu Yuanting, Yang Gusheng, eds. Minzhu jianzhu, Zhongguo meishu quanji, Jianzhu yishu pian, vol. 5. (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1988), p. 18, plate 18.

Shanxi province

 

Back