Wang, Shixiang, ed. Zhongguo meishu quanji, gong gui meishu pian, vol. 11. (Beijing: Xinhua, 1987), 114, plate 135.

 

Back