Wang, Shixiang, ed. Zhongguo meishu quanji, gong gui meishu pian, vol. 11. (Beijing: Xinhua, 1987), 146, plate 73.

Back