Luo Guanzhong, Quantu xiuxiang xanguo xanyi, (Shanghai: Feihong ge, 1896), 46:0 (the illustration before page 1).

Back