Luo Guanzhong, Quantu xiuxiang sanguo yanyi (Shanghai: Feihong ge, 1896), 35:0 (the illustration before page 1).

Back