Liu Junyu, Shuihu quanzhuan chatu, Ming edition (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1955), p.16.

Back