Shu Zhenfu et al, Zhongguo junshi shi (Chinese Military History), 1: Arms/Weaponry (fig. 106, p. 124).

Back