Shu Zhenfu et al, Zhongguo junshi shi (Chinese Military History), 1: Arms/Weaponry (fig. 92, p. 117).

Back