Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua bian 3: Liang Song huihua, shang. Beijing: Wenwu chubanshe, 1988. pl. 19, p. 33. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Wang Juzheng (Northern Song), The Spinning Wheel. Detail of female figure from left half of handscroll, ink and colors on silk, 26.1 x 69.2 cm.

 

Back