Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 4: Liang Song huihua, xia (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 150, p. 204.  Collection of the Freer Gallery of Art.

Detail of handscroll, ink on paper, 33 cm x 1.6 m.

Back