Zheng Zhenze, Zhang Hang, and Xu Bangda, Songren hua ce (Beijing: Zhongguo gudian meishu chubanshe, 1959), pl. 85. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Album leaf, ink and colors on silk. No dimensions given.

 

Back