Fu Sinian, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua bian 4: Liang Song huihua, xia (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 96, p. 131. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Album leaf, colors on silk, 28.9 x 29 cm

Back