Fu Sinian, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua bian 4: Liang Song huihua, xia (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 14, p. 16. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Album leaf, ink and colors on silk, 24.8 x 25.7 cm

Back