Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji huihua bian 5: Yuandai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl 72, p. 105. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Detail of handscroll, ink and colors on silk, 53.4 x 533.4 cm

Back