Zhongguo lidai huihua: Gugong bowuyuan canghua ji, vol. 1 (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1978), p. 89.

Handscroll, ink and colors on silk, 28.7 x 335.5 cm

Back